Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO), które obowiązuje od 25 maja 2018 roku informuję, co następuje:
1. Administratorem danych osobowych jest SMILE STUDIO Jankowski Jankowska-Wika Spółka Jawna z siedzibą na ul. Radosnej 10, 60-593 w Poznaniu, email: info@smilestudio.pl.
2. Dane osobowe są przechowywane nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania z uwzględnieniem terminów wynikających z konieczności zapewnienia możliwości egzekwowania powszechnie obowiązujących praw.
3. Podstawy przetwarzania danych osobowych:
A. umowa,
B. prawnie uzasadniony interes Administratora,
C. Państwa zgoda,
D. przepisy prawa.
4. Podane przez Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu:
A. świadczenia i zarządzania udzielaniem usług,
B. marketingu usług własnych administratora danych (bez profilowania),
C. rozliczeń finansowych i windykacji,
D. archiwizacji i statystyki,
5. Państwa dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora: dostawcom usług IT, podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi niezbędne do wykonania zawieranej z Państwem umowy, takie jak obsługa klienta, rozpatrzenie reklamacji, usługi księgowe, fakturowanie i rozliczanie umów, badanie jakości obsługi, dochodzenie należności, usługi prawne, analityczne i marketingowe, operatorom pocztowym i kurierom, bankom w zakresie realizacji płatności oraz organom uprawnionym do otrzymania Państwa danych na podstawie przepisów prawa.
6. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu administratora, chyba że wyrażą Państwo sprzeciw wobec przetwarzania danych w celu marketingowym. Okres przetwarzania danych osobowych może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Administratora.
7. Uprzejmie informujemy, iż przysługują Państwu następujące uprawnienia związane z przetwarzaniem przez Administratora Państwa danych osobowych:
A. prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych;
B. prawo do sprostowania danych;
C. prawo do usunięcia danych;
D. prawo do ograniczenia przetwarzania;
E. prawo do przenoszenia danych (o ile będzie to technicznie możliwe);
F. wycofania zgody w dowolnym momencie poprzez wysłanie stosownej wiadomości e-mail na adres info@smilestudio.pl;
G. prawo do nieodpłatnej pierwszej kopii przetwarzanych danych, wydanie kolejnych kopii jest odpłatne
H. prawo pacjenta do bycia zapomnianym nie znajduje zastosowania wobec danych osobowych przetwarzanych na podstawie art.9 ust.2 lit.h RODO w szczególności wobec przetwarzania danych w ramach dokumentacji medycznej przez cały wymagany okres archiwizacji zgodny z art. 29 ust.1 ustawy o prawach pacjenta w zw. Z art. 17 ust.3 lit.b RODO
I. w przypadku, gdy dane przetwarzane są na podstawie zgody pacjenta, możecie Państwo zrealizować prawo do bycia zapomnianym w zakresie celu określonego w tej zgodzie,
J. prawo do ograniczenia przetwarzania danych nie ma zastosowania w odniesieniu do Pana / Pani danych osobowych przetwarzanych w celach udzielania świadczeń medycznych w szczególności w ramach dokumentacji medycznej możemy przetwarzać dane w dotychczasowym zakresie albowiem mogłoby to istotnie utrudnić realizację tego celu,
K. prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych. W każdej chwili może Pan / Pani cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych, edukacyjnych, naukowych, reklamowych – o ile takiej zgody Pan/Pani nam udzielili pisemnie. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonaliśmy na podstawie Pana / Pani zgody przed wycofaniem,
L. udostępnienia dokumentacji medycznej na zasadach określonych w art 26 i 27 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 186 z późn. zm.),
M. prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w przypadku niezgodnego z prawem przetwarzania danych osobowych

8. Weryfikacji tożsamości Państwa dokonuje się na podstawie dokumentu potwierdzającego tożsamość zawierającego co najmniej zdjęcie, imię i nazwisko oraz PESEL (dowód osobisty, legitymacja studencka, prawo jazdy, paszport).

9. Weryfikacja tożsamości Pacjenta małoletniego może być potwierdzona przez przedstawiciela ustawowego w drodze oświadczenia i okazania dowodu tożsamości przedstawiciela ustawowego.

10. W celu realizacji uprawnień, o których mowa powyżej, mogą się Państwo kontaktować się poprzez przesłanie wiadomości za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: info@smilestudio.pl.
W celu realizacji Państwa żądania będziemy musieli zweryfikować Państwa tożsamość, pytając o dane które wyłącznie Państwo znają. W przypadku niepomyślnej weryfikacji danych, konieczne będzie osobiste przybycie.
.
11. Podanie przez Państwa danych osobowych jest wymogiem ustawowym wynikającym z §1 i §2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz. U. poz. 2069), oraz z art.25 i 24 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 186 z późn. zm.).
12. Jeżeli nie podadzą Państwo danych osobowych nie będziemy mogli udzielić świadczeń leczniczych.
13. Zgoda pisemna na przetwarzanie danych osobowych w celu reklamowym, marketingowym, edukacyjnym lub naukowym jest dobrowolna.

14. Powyższa wiadomość ma charakter informacyjny i ma na celu troskę o bezpieczeństwo Państwa danych osobowych.

TOP